Γράφει η δικηγόρος κ. Λεκκάκου

Όπως έχουμε αναφέρει σε προγενέστερα άρθρα μας, έχοντας κρούσει εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου, τραπεζικά ιδρύματα και ιδίως αλλοδαπά κερδοσκοπικά funds δια των εν Ελλάδι εταιρειών διαχείρισης προχωρούν τάχιστα τις διαδικασίες εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων στοχεύοντας ακόμη και στην πρώτη και κύρια κατοικία δανειοληπτών και εγγυητών
Μία κατηγορία δανείων που έχει πλέον έλθει στην επιφάνεια και την έχει τεθεί υπό την προτεραιότητα τους είναι αυτή των δανείων που είχαν δοθεί σε παλλινοστούντες ομογενείς.
Αξιοσημείωτη είναι σε πολλές περιπτώσεις σε ότι αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, η συμβατική δυνατότητα που δόθηκε στους πιστωτές να αιτούνται την καταβολή των ληξιπροθέσμων χωρίς να καταγγείλουν τη σύμβαση, παρατηρείται δε εσχάτως το φαινόμενο ακόμη και εκδόσεως διαταγών πληρωμής, χωρίς την προηγούμενη καταγγελία των συμβάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση των περιοδικών χρεωλυτικών δόσεων, διατηρεί μεν  την αυθυπαρξία της, υπόκειται ωστόσο στην πενταετή παραγραφή κατ’ αρ. 250 ΑΚ, με χρόνο έναρξης αυτής, το τέλος του έτους, εντός του οποίου κατέστη ληξιπρόθεσμη κι απαιτητή εκάστη χρεωλυτική δόση,  με δεδομένο ότι για την επιμήκυνση της παραγραφής σε εικοσαετή, απαιτείται προηγουμένως η καταγγελία της σύμβασης.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης προχωρούν σε έκδοση διαταγών πληρωμής οι οποίες μπορούν να ακυρωθούν με την πρόσφορη για τον σκοπό αυτό προβολή της ένστασης παραγραφής, στο πλαίσιο εκδίκασης των σχετικών ανακοπών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν διαταγές πληρωμής εκδοθείσες με αιτία δανειακές συμβάσεις στις οποίες συμβλήθηκαν παλλινοστούντες ομογενείς.
Όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα κανένα νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να απωλεσθεί στον εξελισσόμενο αγώνα των δανειοληπτών προς υπεράσπιση των περιουσιών τους.
Απευθύνουμε έκκληση σε κάθε δανειολήπτη να προασπίσει τα δικαιώματά του σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς προς αντιμετώπιση της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης.

logo_Lekkakou_transparent_M_1_1.png