Ειρ.Αθ. 3114/2023: Κλοπή οχήματος ασφαλισμένου με ισχυρή σύμβαση ασφάλισης κατά το χρόνο του συμβάντος στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία για ασφαλιστικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή μερικής κλοπής. 

Αξίωση του ιδιοκτήτη του οχήματος για αποζημίωση ύψους 4.000 ευρώ ποσό για το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην εναγόμενη. Άρνηση της ασφαλιστικής και αντιπρόταση αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ. Δεν αποδείχθηκε ότι για το ποσό των 4000 ευρώ καταρτίστηκε ξεχωριστή συμφωνία (συμβατική εκτίμηση) μεταξύ των διαδίκων, έτσι ώστε η εναγόμενη-ασφαλιστική εταιρεία να δεσμεύεται από την τιμή που ορίστηκε, ούτε κρίθηκε ότι περιέχει τέτοια συμφωνία το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Συνεπώς, ο ενάγων δικαιούται να ζητήσει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του οχήματος κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Κρίση ότι με βάση τα χαρακτηριστικά του οχήματος, η τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης δεν ξεπερνούσε το ποσό των 4000 ευρώ. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. 

(Ο ενάγων εκπροσωπήθηκε από την Αγγελική Βαγενά, Δικηγόρο Αθηνών, τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την Απόφαση εδώ