Γράφει η κα Κωνσταντίνα Λεκκάκου

Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων και Δανείων INTRUM HELLAS αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά προβλήματα στην νομιμοποίηση της μετά από τις δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις Εφετείου Αθηνών και Εφετείου Πατρών για λογαριασμών εντολέων μας, οι οποίες έκριναν, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ότι πάσχει η επικαλούμενη νομιμοποίηση της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία “INTRUM HELLAS ΕΑΔΑΠ» λόγω ανυπαρξίας των απαιτούμενων συμβατικών εγγράφων διαχείρισης των επίδικων απαιτήσεων.
Οι εφετειακές αυτές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά από σειρά πρωτόδικων αποφάσεων από πολλά Δικαστήρια της χώρας, τα οποία επίσης έχουν αποφανθεί με παρόμοιο σκεπτικό περί της μη νομιμοποίησης των διαχειριστριών εταιρειών για λόγους μη τήρησης της απαιτούμενης δημοσιότητάς των επικαλούμενων συμβατικών εγγράφων τιτλοποίησης και μη απόδειξης της νομιμοποίησης τους.
Η κρίση των άνω Εφετείων με την οποία δεν πιθανολογείται η νομιμοποίηση της “INTRUM HELLAS ΕΑΔΑΠ», είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των επισπευδόμενων πλειστηριασμών επί ακινήτων δύο διαφορετικών υποθέσεων – εντολέων μας, ενώ οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν με το σκεπτικό:

•αφ’ ενός μεν, ότι δεν πληρούνται οι δικονομικές προϋποθέσεις του νόμου περί της τήρησης της δημοσιότητας και εξειδίκευσης
•αφ’ ετέρου δε, δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 3156/2003 , τον οποίο επικαλούνται τα FUNDS λόγω της μεταβίβασης των απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης αυτών, εφόσον πιθανολογήθηκε η ανυπαρξία εγγράφων στα οποία επιχείρησε να θεμελιώσει τη νομιμοποίησή της η INTRUM HELLAS.

Η πρόσφατη αυτή νομολογία των Εφετείων έρχεται να καταδείξει ότι το πρόβλημα της νομιμοποίησης των servicers είναι πολύ σοβαρό και εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε δικονομικό, όσο και σε ουσιαστικού δικαίου επίπεδο.
Τούτο διότι οι άνω πρόσφατες εφετειακές αποφάσεις κατόπιν της άσκησης των σχετικών ένδικων βοηθημάτων και μέσων από το γραφείο μας έχουν κρίνει ότι δεν αποδεικνύει την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση που επικαλείται η “INTRUM HELLAS ΕΑΔΑΠ», ως στηριζόμενη σε ανύπαρκτα έγγραφα νομιμοποίησης, τα οποία όμως υπόκεινται , εκ του νόμου, σε δημοσιότητα και τα οποία έγγραφα επικαλείται η διαχειρίστρια εταιρεία προς θεμελίωση της νομιμοποίησης της να επισπεύσει πλειστηριασμό.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η INTRUM κατά την συζήτηση ανακοπής ενώπιον Δικαστηρίου την 13-10-2022 επέλεξε να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασής που είχε ασκήσει ως κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενη, προκειμένου να αποφευχθεί ο έλεγχος της νομιμοποίησης της λόγω της σφοδρής πιθανολόγησης έκδοσης νέας απορριπτικής για αυτήν δικαστικής απόφασης
Σημειωτέον ότι και άλλες δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κρίνει την αδυναμία εταιρειών διαχείρισης να αποδείξουν την διαχειριστική τους ικανότητα και την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση τους λόγω πώλησης σε αλλοδαπά funds των «κόκκινων δανείων» που διαχειρίζονται.
Τα ανωτέρω αναμφίβολα προκαλούν τριγμό στα δικαιοδοτικά νομιμοποιητικά θεμέλια της INTRUM HELLASεν όψει μελλοντικών δικασίμων και σχεδιαζόμενων μελλοντικών πλειστηριασμών.
Συνεπώς η πρόσφατη απόφαση 822/2022 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, δεν ανέδειξε κανένα κενό νόμου, εφόσον το πρόβλημα προέρχεται από την επιλογή των FUNDS να επιλέξουν ένα άλλο νομικό πλαίσιο, του ν. 3156/2003 περί τιτλοποιήσεων των απαιτήσεων, και όχι του ν. 4354/2015, ο οποίος θεσπίστηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη εξυγίανσης των Τραπεζών.
logo_Lekkakou_transparent_M_32_1_1.png