Με την υπ’ αρ. 822/2022 απόφαση του ο Άρειος Πάγος έθεσε ένα φραγμό στους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από τους διαχειριστές των νέων ιδιοκτητών τιτλοποιημένων δανείων δυνάμει του σχετικού νόμου του 2003.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η τιτλοποίηση αυτή δεν επιτρέπει στον αποκτώντα το χαρτοφυλάκιο των δανείων να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση και εν γένει σε δικαστικές ενέργειες ως διάδικος!

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Αρεοπαγιτική Απόφαση προβλέπει :

«Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του ν. 3156/2003, δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομα του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες.»

Επίσης, σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ήδη είχαν κριθεί και από το Εφετείο Αθηνών «στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν κατά τους όρους του ν.3156/2003, δηλαδή στο πλαίσιο τιτλοποίησης, ο νόμος αυτός δεν προσδίδει την ιδιότητα κατ΄εξαίρεση νομιμοποίησης του μη δικαιούχου διαδίκου, και εξ αυτού (δεν προσδίδει) την νομιμοποίηση προς άσκηση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά μόνο εξώδικων διαχειριστικών (νομικών και υλικών) πράξεων.»

Βεβαίως η κρίση του Αρείου Πάγου γίνεται σεβαστή από τα υπόλοιπα Δικαστήρια, όμως δεν είναι υποχρεωτική και ήδη υπάρχουν αντίθετες γνώμες Δικαστών (ευτυχώς λίγων).

Συνεπώς οι δανειολήπτες δεν πρέπει να εφησυχάζουν, διότι αφ΄ ενός η εν λόγω ένσταση (ενεργητικής νομιμοποίησης) πρέπει να προβληθεί νομοτύπως (δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο) και αφ’ ετέρου οι τράπεζες και τα funds ετοιμάζουν αντίδραση, είτε με την παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ώστε να επιδιώξουν ανατροπή της παρούσας νομολογίας, είτε με την προσπάθεια τους για νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή για τροπολογία του σχετικού νόμου προς όφελος τους! 

Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ

*Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο anatropinews.gr