Το Συμβούλιο διόρισε σήμερα τους εξής δύο ευρωπαίους εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ignacio DE LUCAS MARTÍN και José António LOPES RANITO. Θα αναλάβουν καθήκοντα στις 29 Ιουλίου 2023.

Οι διορισμοί αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο πλαίσιο των μεταβατικών κανόνων για την πρώτη θητεία μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατόπιν κλήρωσης, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς του ενός τρίτου των κρατών μελών επρόκειτο να είχαν τριετή μη ανανεώσιμη θητεία, με σκοπό τη χρονική μετάθεση της ανανέωσης του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των εισαγγελέων από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στις 27 Ιουνίου διορίστηκαν πέντε ευρωπαίοι εισαγγελείς. Ο εναπομένων ευρωπαίος εισαγγελέας θα διοριστεί σε προσεχή διαδικασία.

Ρόλος και εντολή

Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς εποπτεύουν τις έρευνες και τις διώξεις και, από κοινού με τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, συγκροτούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Διορίζονται για μη ανανεώσιμη θητεία έξι ετών. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη θητεία για μέγιστο διάστημα τριών ετών μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Διαδικασία επιλογής

Κάθε κράτος μέλος προτείνει υποψηφίους για τη θέση του ευρωπαίου εισαγγελέα. Πρόκειται για υποψηφίους που είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος του κράτους μέλους, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε υψηλό εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στα κράτη μέλη τους. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Μετά το στάδιο του διορισμού, επιτροπή επιλογής συντάσσει αιτιολογημένες γνώμες και κατατάσσει τους υποψηφίους που προτείνονται από κάθε κράτος μέλος και πληρούν τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει έναν από τους υποψηφίους ως ευρωπαίο εισαγγελέα προερχόμενο από το οικείο κράτος μέλος.