Επί εργατικού ατυχήματος, η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση προϋποθέτει ότι στο ατύχημα συνετέλεσε πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων αυτού, ήτοι οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι απαραίτητα η ειδική αμέλεια του άρθρου 16 παρ.1 ν. 551/1915.

—Οι νόμιμες υποχρεώσεις γενικώς των νομικών προσώπων για πράξη ή παράλειψη ουσιαστικώς αφορούν τα διοικούντα και εκπροσωπούντα αυτά όργανα.

— Εφόσον τα εν λόγω όργανα παραβιάσουν υπαιτίως με πράξη ή παράλειψη κανόνα που επιβάλλει επιταγή ή απαγόρευση στο νομικό πρόσωπο, τότε ευθύνονται και αυτά προσωπικά από αδικοπραξία, εξομοιώνεται δηλαδή η υπαίτια παράβαση από τα όργανα αυτά νόμιμης υποχρέωσης του νομικού προσώπου με υπαίτια παράβαση ίδιας νόμιμης υποχρέωσης και συνεπώς τα διοικούντα και εκπροσωπούντα το νομικό πρόσωπο όργανα φέρουν προσωπική αδικοπρακτική ευθύνη για τις υπαίτιες παραβάσεις νομίμων υποχρεώσεων τόσο των ιδίων όσο και των νομικών προσώπων.

— Σε περίπτωση αδικοπρακτικής ευθύνης του νομικού προσώπου, δεν απαιτείται εξειδίκευση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης εκάστου μέλους της διοικήσεως για την κατ’ αρχήν θεμελίωση της δικής του υποχρέωσης προς αποζημίωση του βλαβέντος εκ του αδικήματος.

— Η διάκριση των μελών του Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ρυθμίζει προεχόντως την εσωτερική ευθύνη των οργάνων της Α.Ε. έναντι αυτής και των μετόχων και όχι την εξωτερική τους ευθύνη έναντι των τρίτων, που ρυθμίζεται από τις εκάστοτε εφαρμοστέες γενικές ή ειδικές διατάξεις του αστικού δικαίου.

—Περίπτωση εργατικού ατυχήματος συνιστάμενου στον ακρωτηριασμό του αντίχειρα εργαζομένου-χειριστή διπλωτικής μηχανής ο οποίος είχε λάβει εντολή να διπλώσει 46.000 διαφημιστικά φυλλάδια εντός της οκτάωρης εργασίας του, διαδικασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας απαιτείτο ο υποστάς το εργατικό ατύχημα να εργάζεται σε εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό κατά τη διάρκεια της νύκτας, και τούτο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχε καθυστέρηση από τα μπλοκαρίσματα των φυλλαδίων στους κυλίνδρους της μηχανής.

— Κρίση ότι για το εν λόγω ατύχημα ευθύνεται τόσο η εργοδότρια εταιρεία όσο και ο διευθύνων σύμβουλος αυτής, ο οποίος δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου ενημερώνοντας και καταρτίζοντάς τον στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, αλλά του ανάθεσε την εργασία παρέχοντάς του υποτυπώδη εκπαίδευση και ενημέρωση και αποτρέποντάς τον να εφαρμόζει κατά γράμμα τις οδηγίες χρήσης της διπλωτικής μηχανής, προς αποφυγήν καθυστερήσεων στην παραγωγική διαδικασία, εφήρμοσε δε μια τέτοια εργασιακή πρακτική προκειμένου να επιταχυνθεί η παραγωγική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ο παθών απαιτείτο να εργάζεται σε εξαιρετικά γρήγορο και αγχωτικό ρυθμό για την επίτευξη των στόχων κατά τη διάρκεια της νύκτας

— Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 8.000 ευρώ.

— Επικύρωση από τον Άρειο Πάγο της απόφασης του Εφετείου, το οποίο δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, καθώς, κατά την κοινή πείρα και τη δικαστηριακή πρακτική, το εν λόγω ποσό δεν υπερτερεί, και μάλιστα καταφανώς, του συνήθως επί παρομοίων περιπτώσεων επιδικαζόμενου ποσού χρηματικής ικανοποίησης (Απόφαση Αρείου Πάγου, «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου», τόμος 81ος (2022), σελ. 440 επ.).