Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 999η/24.10.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:
Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία» για την εισαγωγή α) 4.980.256 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της και β) των ισάριθμων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», (LEI: 21380024WQ7CDTHQ8Q92) κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «LEVANT PARTNERS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε» (LEI: 213800OBNE3WGV7KKM23) κατ΄ εφαρμογή της περ. α της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4209/2013, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.