Του Αριστείδη Ρούνη

Μια εισαγωγή

Εγκλήματα ανά την υφήλιο δυστυχώς διαπράττονταν και θα συνεχιστούν να πραγματοποιούνται. Τα εγκλήματα αυτά έχουν ως θύτη έναν άνθρωπο. Τα θύματα είναι τις περισσότερες φορές εξίσου άνθρωποι. Βέβαια, όλη η σημασία είναι στο δεύτερο συνθετικό της λέξης.

Γενοκτονία

Έτσι, στο σημερινό κείμενο θα αναφερθούμε στη διάπραξη του εγκλήματος της Γενοκτονίας. Αυτό το έγκλημα είναι ένα από τα πιο στυγερά κακουργήματα. Δυστυχώς, ο 20ος, δηλαδή ο προηγούμενος αιώνας, έχει στιγματιστεί από αυτής της φύσης τα εγκλήματα. Είναι ένας «αιματοβαμμένος αιώνας» με ένα μεγάλο κατάλογο θυμάτων που σχετίζονται με τη γενοκτονία.

Πως ορίζεται η Γενοκτονία

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια να εννοιολογηθεί η έννοια της «γενοκτονίας». Σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση του Ο.Η.Ε. για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της «γενοκτονίας», που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού, στις 09 Δεκεμβρίου 1948, στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι:

«Ως γενοκτονία νοείται οποιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργούμενη με την πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδας, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής :

α. Φόνος μελών της ομάδας.

β. Σοβαρή βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας των μελών της ομάδας.

γ. Εκ πρόθεσης υποβολή της ομάδας σε συνθήκες, που δύνανται να επιφέρουν την πλήρη ή την μερική σωματική καταστροφή αυτής.

δ. Μέτρα αποβλέποντα στην παρεμπόδιση των γεννήσεων μέσα στους κόλπους ορισμένης ομάδας.

ε. Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδας σε μια άλλη.»

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν καθορίζεται κάποιο κατώτερο αριθμητικό όριο στην δολοφονία μελών μιας πληθυσμιακής ομάδας, για να αναχθεί μια πράξη δολοφονίας σε γενοκτονία. Εφόσον πιστοποιηθεί ο φόνος μελών μιας ομάδας, που αποτελεί την πρώτη περίπτωση του ορισμού, τον οποίο δίνει η σύμβαση του οργανισμού, αυτή δύναται να ισούται με τον ορισμό της γενοκτονίας.

Επίλογος

Με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 107 ετών, στις 24 Απριλίου 2022, από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου των Νεότουρκων στις 24 Απριλίου 1915, κατά του αρμενικού λαού, ας ευχηθούμε από τούδε και στο εξής, η ειρήνη να επικρατήσει μεταξύ των κρατών της υφηλίου. Ωστόσο, είναι κάτι που δύσκολα θα επιτευχθεί, καθώς υφίσταται πληθώρα πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

 

Πηγή: https://greekhumans.com/