Παναγιώτης Γαλάνης, Δικηγόρος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ και Μεταδιδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ


Το παρόν βιβλίο καλύπτει το σύνολο του «Δασικού Δικαίου» και είναι ενημερωμένο νομοθετικά και νομολογιακά ως το 2024. Ως «Δασικό Δίκαιο» μπορούμε να ορίσουμε το σύνολο των κανόνων δικαίου μιας Πολιτείας για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της, δηλαδή του δασικού της πλούτου.

Ως κλάδοι του Δασικού Δικαίου και ως κεφάλαια του παρόντος βιβλίου μπορούν να οριστούν:

  • Το δίκαιο του δασικού χαρακτηρισμού, δηλαδή αυτό που ορίζει πώς καθίσταται (ή αποκτά την ιδιότητα αυτή) κάποια έκταση δάσος ή δασική ή αναδασωτέα
  • Το δίκαιο των Δασικών Χαρτών
  • Το δίκαιο των επεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα που αφορά το επιτρεπτό των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, έργων και εν γένει επεμβάσεων στα δάση, καθώς και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτά με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  • Το δίκαιο της δασικής ιδιοκτησίας που αφορά ιδιοκτησιακά ζητήματα στα δασικά οικοσυστήματα και εντάσσεται συστηματικά στο ιδιωτικό δίκαιο. Στον τομέα αυτόν, όμως, εμπίπτουν και τα ζητήματα της δημόσιας δασικής κτήσης που ανάγονται σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, ανήκοντα συστηματικά στο δημόσιο δίκαιο
  • Το δίκαιο της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων που αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, διά των επιμέρους δραστηριοτήτων (βιώσιμη ξυλεία, θήρα κλπ.), τη χρήση των δασικών προϊόντων και την αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχουν τα δάση, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές

Σε κάθε περίπτωση, η δασική έννομη σχέση αποτελεί τη βάση του Δασικού Δικαίου. Πρόκειται για έννοια κυρίως του Δημοσίου Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η πρόσφατη νομολογία και η ερμηνεία της αχανούς δασικής νομοθεσίας.

Η μελέτη ξεκινά από τη διεπιστημονική ανάγνωση του δάσους, για να επεκταθεί στις ενωσιακές και διεθνείς εξελίξεις για τη δασική προστασία. Ακολούθως, μελετάται το συνταγματικό πλαίσιο και οι σημαντικότεροι δασικοί νόμοι (π.χ. Ν. 998/1979, Δασικός Κώδικας κλπ.). Αξίζει να σημειωθεί πως ο κλάδος του Δασικού Δικαίου συν-εξετάζεται στη μελέτη με το λοιπό Δίκαιο Περιβάλλοντος, το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, καθώς και το Δίκαιο της Δόμησης.

Τέλος, το βιβλίο απευθύνεται στο σύνολο του κοινού που ενδιαφέρεται για τον τομέα, π.χ. δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους, δασολόγους, οικολόγους αλλά και αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολεοδόμους, χωροτάκτες, μηχανικούς, διεθνολόγους και συναφείς κλάδους, άρα γράφεται τόσο με θεωρητική, όσο και με πρακτική στόχευση.

Το βιβλίο προλογίζουν ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, κ. Γιώργος Τσαντόπουλος, καθώς και η καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Αντωνίου.

 

*[email protected], www.pgalanislaw.gr