Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓΑ/3648/7-2-2024 (ΦΕΚ τ.Β’ 929/7-2-2024) με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων».

Η ΚΥΑ αυτή ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που προβλέπεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε χώρους διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων, όπως η λειτουργία αυτή προβλέφθηκε στο άρθρο 8 Ν.5085/2024.

Στα ζητήματα που ρυθμίζονται με την ΚΥΑ, η οποία επικαλείται και τη μη δημοσιευθείσα Γνώμη υπ’ αριθμ. 331/19-1-2024 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιλαμβάνονται:

α. Ο σκοπός της εγκατάστασης των καμερών (Άρθρο 1), ο οποίος είναι η εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

β. Οι εποπτευόμενοι χώροι (Άρθρο 2), οι οποίοι είναι: α) όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου, β) ο εξωτερικός αμέσως περιβάλλων χώρος, γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες), δ) ο αγωνιστικός χώρος, ε) οι σκάλες και οι διάδρομοι, στ) οι χώροι των κυλικείων, ζ) οι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου, η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, θ) οι διάδρομοι που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, ι) η είσοδος και έξοδος των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο, ια) άλλοι χώροι δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.), ιβ) οι χώροι στάθμευσης και ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Με το ίδιο άρθρο εξαιρούνται ρητώς της βιντεοεπιτήρησης οι χώροι του εσωτερικού των ιατρείων, των αποχωρητηρίων, των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών και τα γραφεία Διοίκησης της εγκατάστασης, ενώ περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις κάμερες που βρίσκονται στα σημεία εισόδου (τουρνικέ), οι οποίες πρέπει να καταγράφουν ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου των εισερχομένων, που απαγορεύεται να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κατά την είσοδο.

γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας (Άρθρο 3), όπου προβλέπεται η δυνατότητα αυτόματης εστίασης, αλλά και περιστροφής ειδικά για τις κάμερες που καταγράφουν τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο, ώστε «να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξατομίκευσης προσώπων». Περαιτέρω, και πέραν των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών των καμερών, ανά σημείο εγκατάστασης, στην ίδια διάταξη ρυθμίζεται και ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος, με την καταγραφή να προβλέπεται συνεχής, για τουλάχιστον επτά (7) ώρες.

δ. Τα χαρακτηριστικά του Κέντρου Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας (Άρθρο 4), το οποίο εγκαθίσταται σε σημείο με άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες και στο οποίο θα καταλήγει το σήμα από όλες τις κάμερες της αθλητικής εγκατάστασης

ε. Τα χαρακτηριστικά του Κέντρου Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης (Άρθρο 5), το οποίο δύναται να συστεγάζεται με το Κέντρο Ελέγχου της ΕΛ.ΑΣ. ή να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο και στο οποίο συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται όλο το υλικό καταγραφής των καμερών, ενώ διατηρείται για διάστημα τριών (3) μηνών.

στ. Οι απαιτήσεις ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων (Άρθρο 6), στις οποίες περιλαμβάνονται ενημερώσεις κατά την έκδοση του εισιτηρίου, ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, αλλά και η τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων στις οποίες αναγράφεται ότι «Ο χώρος εποπτεύεται με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών» και «Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου». Επιπροσθέτως, η διάταξη προβλέπει την υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής να ανακοινώνει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και διά του Τύπου την έναρξη λειτουργίας του ΗΣΕ και να «ενημερώνει για όλα τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του ΓΚΠΔ».

ζ. Η διαχείριση των δεδομένων (Άρθρο 8), με τη διάταξη να προβλέπει πως πέραν της διατήρησής του από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης, το σύνολο του καταγραφέντος υλικού παραδίδεται σε σκληρό δίσκο άμεσα, με την ολοκλήρωση της καταγραφής, στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας. Ως προς τη διατήρηση του υλικού, η ΚΥΑ προβλέπει πως εάν κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης δεν έχουν προκύψει ενδείξεις πράξεων βίας και τέλεσης ποινικών αδικημάτων, το υλικό καταστρέφεται με αντίστοιχο πρωτόκολλο, μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο.