Οι δύο δανειολήπτες αδέλφια και μέλη εταιρείας ΕΠΕ είχαν δανειστεί από τράπεζα το 1996 κεφάλαιο κίνησης ύψους περίπου 147.000 ευρώ, το οποίο στην πορεία λόγω πτώχευσης δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν. Η τράπεζα υπερδιόγκωσε την οφειλή, με τόκους και έξοδα που έφθασαν στο αστρονομικό ποσό οφειλής ύψους 1.079.013,92 ευρώ!

Ωστόσο, το Ειρηνοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του προχώρησε σε τεράστια διαγραφή της οφειλής, κουρεύοντας το χρέος κατά σχεδόν 908.000 ευρώ και προβλέποντας τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους με την καταβολή μικρών δόσεων και αποπληρωμή σε χρονικό ορίζοντα 18 ετών.

Η τράπεζα προσπάθησε να διεκδικήσει όλη την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών, βγάζοντας την σε πλειστηριασμό, τον οποίον εγκαίρως και επιτυχώς σταμάτησαν λόγω προσφυγής στον Νόμο Κατσέλη.

Με την απόφαση, προστατεύεται ολόκληρη η περιουσία τους, προβλέποντας ρυθμίσεις και για τους δύο με τις οποίες συνολικά θα αποπληρώσουν εντός της επόμενης 18ετίας, ποσό ίσο με 171.148,80, διαγράφοντας υπόλοιπο οφειλών 907.865,12 ευρώ.

Για εξαιρετική κρίση στην απόφαση που αφορά πλήθος δανειοληπτών των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση τους στον Νόμο Κατσέλη λόγω πτωχευτικής ιδιότητας αποτελεί κατά τον δικηγόρο Σωκράτη Βρυσόπουλο ο οποίος εκπροσώπησε τα δύο αδέλφια η αναφορά πως «ο εταίρος διαχειριστής Ε.Π.Ε. δεν καθίσταται έμπορος, ακόμα και εάν κατέχει το μεγαλύτερο μέρος ή και το σύνολο των μεριδίων της εταιρείας. Ομοίως, η συμμετοχή αιτούντος σε Ομόρρυθμη Εταιρεία, με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου, δεν του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα».

Η απόφαση αυτή, αναφέρει ο κ. Βρυσόπουλος η οποία έχει τελεσιδικήσει, έρχεται να ανατρέψει προγενέστερες δικαστικές κρίσεις σε ζητήματα συμμετοχής δανειοληπτων σε εταιρείες ΕΠΕ και προσωπικές εταιρείες, ενώ παράλληλα απονέμει δικαιοσύνη διαγράφοντας υπερδιογκωμένες τραπεζικές οφειλές, προς όφελος πάντων (οφειλετών, τραπεζικού συστήματος, οικονομίας της χώρας).

Τα στοιχεία των δανειοληπτών

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτούντες, ηλικίας 74 και 69 ετών αντίστοιχα, είναι αδέρφια. «Ο πρώτος εξ αυτών, συνταξιούχος με σύνταξη γήρατος ύψους 632,94 ευρώ μηνιαίως, είναι έγγαμος με την προς ην η κοινοποίηση ………, επίσης συνταξιούχο με σύνταξη γήρατος ύψους 688,04 ευρώ μηνιαίως και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέτοια ηλικίας 46 και 44 ετών αντίστοιχα, οικονομικά ανεξάρτητα. Έτσι, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του πρώτου των αιτούντων ανέρχεται στο ποσό των (632,94 ευρώ η σύνταξή του + 688,04 ευρώ η σύνταξη της συζύγου του =) 1.320,98 ευρώ» αναφέρεται.
«Διαμένουν στο παρακάτω περιγραφόμενο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ως άνω αιτούντος κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου που βρίσκεται στον …… Αττικής και αποτελεί την κύρια κατοικία του ενώ το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσής τους, περιορισμένο στις απολύτως αναγκαίες βιοτικές τους δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ» λέει.

«Η δεύτερη των αιτούντων, διαζευγμένη και άτεκνη, δεν εργάζεται ούτε λαμβάνει σύνταξη. Μοναδική πηγή εισοδήματός της αποτελεί το μίσθωμα που λαμβάνει από την εκμίσθωση διαμερίσματος ιδιοκτησίας της κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, κείμενης στον ….. Αττικής, επί της οδού…. Αριθμός…. , ύψους 300,00 ευρώ μηνιαίως. Σημειώνεται ότι συνιδιοκτήτης του λοιπού ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του παραπάνω διαμερίσματος τυγχάνει ο πρώτος των αιτούντων, ο οποίος, όμως, δε λαμβάνει ποσοστό επί του μισθώματος καθώς η ως άνω αδερφή του, δεύτερη των αιτούντων, δε διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος» προστίθεται, ενώ το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσής της, περιορισμένο στις απολύτως αναγκαίες βιοτικές της ανάγκες, ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως.

Αδυναμία πληρωμής χωρίς δόλο

Όπως τονίζεται «καθίσταται σαφές ότι ο πρώτος των αιτούντων φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριές του καθώς το μηνιαίο ατομικό αλλά και οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται σημαντικά της μηνιαίας ενήμερης δόσης των δανείων του. Η αδυναμία του, δε, αυτή για πληρωμή δεν είναι πρόσκαιρη αλλά μόνιμη αφού δεν αναμένεται στο μέλλον αύξηση του εισοδήματός του τέτοια που να επαρκεί για την προσήκουσα αποπληρωμή των οφειλών του και την ταυτόχρονη κάλυψη του κόστους διαβίωσής του Ιδίως διότι πρόκειται για συνταξιούχο. Ομοίως, καθίσταται σαφές ότι η δεύτερη των αιτούντων, φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριές της καθώς το μηνιαίο ατομικό της εισόδημα υπολείπεται σημαντικά της μηνιαίας ενήμερης δόσης των δανείων της. Η αδυναμία της, δε, αυτή για πληρωμή δεν είναι πρόσκαιρη αλλά μόνιμη αφού δεν αναμένεται στο μέλλον αύξηση του εισοδήματός της τέτοια που να επαρκεί για την προσήκουσα αποπληρωμή των οφειλών της και την ταυτόχρονη κάλυψη του κόστους διαβίωσής του, λαμβανομένου, μάλιστα, υπόψη και του γεγονότος ότι δεν αναμένεται να λάβει σύνταξη καθώς δε διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας».

Μη πρόσφορη η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

Τέλος, επισημαίνεται στην απόφαση του Ειρηνοδικείου πως «η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων δεν κρίνεται πρόσφορη ούτε σκόπιμη από το δικαστήριο. Ειδικότερα, όσον αφορά στο δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εκάστου των αιτούντων επί του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της ως άνω πολυκατοικίας, αυτή δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς το διαμέρισμα αυτό εκμισθώνεται και αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος της δεύτερης των αιτούντων. Αναφορικά, δε, με το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του πρώτου των αιτούντων επί του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου της ως άνω πολυκατοικίας, δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αδερφής του, δεύτερης των αιτούντων, ούτε πρόσφορη, καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αφού πρόκειται για ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου. Αντίστοιχα, η εκποίηση του δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της δεύτερης των αιτούντων επί της μεζονέτας τρίτου και τετάρτου ορόφου της ως άνω πολυκατοικίας δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αδερφού της, πρώτου των αιτούντων, ούτε πρόσφορη, καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αφού πρόκειται για ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου».

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου

Βάσει της δικαστικής απόφασης ο πρώτος των αιτούντων θα κληθεί να καταβάλλει επί τριετία για 36 μηνιαίες δόσεις το ποσό των 170,80 ευρώ, ενώ εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του και για τη διάσωση της θα πρέπει να καταβάλλει ποσό 95.000 ευρώ, σε χρονικό διάστημα 15 ετών, με 180 μηνιαίες δόσεις, ύψους πεντακοσίων 528 ευρώ η καθεμία, που θα ξεκινησει από τον Ιούλιο του 2024
Για την αδελφή του δεύτερη των αιτούντων ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 3 ετών και εξαιρεί επίσης από την εκποίηση την κύρια κατοικία της. Για τη διάσωσή της θα πρέπει να καταβάλλει συνολικό ποσό 70.000 ευρώ, σε χρονικό διάστημα 15 ετών, με 180 μηνιαίες δόσεις, ύψους 389 ευρώ έκαστη, που θα αρχίσει τον Ιούλιο του έτους 2024.

www.bankingnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ