Με γνωμοδότησή της επί ζητημάτων οδικών μεταφορών, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απάντησέ σε ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα εκτέλεσης έργου τουριστικού λεωφορείου από λεωφορεία ΚΤΕΛ.

Αναλυτικά η γνωμοδότηση αναφέρει:

Με το σχετικό, αφού εκθέτετε ότι το Υπουργείο Τουρισμού με το υπ’ αριθμ. 2735114-2-22 διευκρινιστικό έγγραφό του και το Υπουργείο Μεταφορών με το υπ’ αριθμ. 1717411-6-22 επίσης διευκρινιστικό έγγραφό του ερμηνεύουν αντίθετα την διάταξη του άρθρου 1 §2 εδ. ά ν. 393/1976, όπως αντικ. με το άρθρ. 44 ν. 4549/ 2018, σε συνδ. με την Αιτιολ. ‘Εκθ. του τελευταίου, ερωτάτε εάν είναι επιτρεπτή (όπως θεωρεί το Υπουργείο Μεταφορών) ή όχι (όπως θεωρεί το Υπουργείο Τουρισμού) η παραχώρηση της χρήσης (μίσθωση) των λεωφορείων Δ.Χ.Λ του ΚΤΕΛ Α.Ε στο νομίμως ιδρυθέν από το ΚΤΕΛ Τουριστικό Γραφείο (ή ακόμη σε άλλο τουριστικό γραφείο) για διενέργεια έργου τουριστικού λεωφορείου, δηλ. εκδρομών προσχηματισμένης ομάδας επιβατών εντός ή εκτός νομού με συγκεκριμένη αφετηρία και προορισμό (κλειστή διαδρομή).

Επί του ζητήματος έχει ήδη επιληφθεί και έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. 137/2010 γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ απαντώντας σε ερώτημα του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που την αποδέχθηκε.

Όμως έκτοτε η σχετική νομοθεσία (βλ. ιδίως τα άρθρα 2§ 1 και 4§§ 1,2 εδ. ε 6 ν. 2963/01 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλειας χερσαίων μεταφορών κ.ά. δτξεις», τα άρθρα 2§4 και 3§3 ν. 2160/ 1993 «Ρυθμίσεις για του τουρισμό κ.ά. δτξεις», τα άρθρα 1§§1, 2 εδ. α 3 και 4 ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων», το άρθρ. 18§1 ν. 1903/ 1990 κ.λ.π ] έχει τροποποιηθεί πολλάκις και σε διάφορα ουσιώδη σημεία (βλ. τις άνω δτξεις στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Μάλιστα όλες οι ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία του ν. 2963/ 2001 μαζί με την ουσιώδη για το υπόψη ζήτημα δτξη του άρθρ. 4§2 εδ. ε όπως είχε προστεθεί με το άρθρ. 25§2 ν. 3710/2008 (κατά την οποία όσον αφορά τα ΚΤΕΛ : «Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό» ] καταργούνται δυνάμει του άρθρ. 32§ 2. α.ν. 4974/ ΦΕΚ Α’ 185/29-9-2022, σύμφωνα με το οποίο: «§2. Από την έναρξη εκτέλεσης στην επικράτεια του μεταφορικού έργου που παραχωρείται σύμφωνα με τον παρόντα, καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως 32 του ν. 2963/2001 ».

Υπόψη ότι στο ερώτημά σας δεν μνημονεύεται αυτή η νομοθετική εξέλιξη, ούτε πότε χρονικά άρχισε (εάν άρχισε) η εκτέλεση στην επικράτεια του μεταφορικού έργου που παραχωρείται σύμφωνα με τον νέο ν. 497/29-9-2022, στον οποίο πάντως δεν επαναλήφθηκε η ανωτέρω καταργηθείσα διάταξη του άρθρ. 4§2 εδ. ε’ ν. 2963/ 2001.

Ειδικότερα ο ν. 4974/22 «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού έχει σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπάίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (1 315/1) και την διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας και της συνεχούς προσφοράς δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».

Ύστερα από τα προεκτεθέντα και επειδή δύο αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά την ίδια διάταξη, θεωρούμε ότι προσήκει να επιληφθεί εκ νέου τα Ν.Σ.Κ και να επανεξετάσει την ισχύ της υπ’ αριθμ. 137/ 2010 γνωμοδότησής του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Τουρισμού ή του Υπουργού Μεταφορών ή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του οποίου το ερώτημα ευχερώς μπορεί να προκαλέσει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Όμως μέχρι τότε, στο αμέσως προσεχές διάστημα, μέχρι δηλ. εν τέλει να καταργηθεί ο ν. 2963/01 σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 32§2 εδ. α’ ν. 4974/22, έχουμε την γνώμη ότι η ορθή, συστηματική, αιτιολογημένη και πειστική ερμηνεία του άρθρ. 12 εδ. α’ ν. 393/ 1976, όπως αντικατ. με το άρθρ. 44 ν. 4549/18 είναι η διατυπωθείσα στο υπ’ αριθμ. 2735/ 14-2-2022 έγγραφο της Δνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού, ότι δηλαδή «επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδρομών και περιηγήσεων από τα τουριστικά γραφεία με κάθε είδους μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις που διέπουν τα μέσα αυτά (π.χ ΚΤΕΛ, Λ.Ι.Χ), αποκλείοντας έτσι επί της ουσίας τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο».

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση στο eisap.gr