Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή αγωγή αποζημίωσης, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου για παρανομίες κατά την από 15.11.2017 πλημμύρα, με συνέπεια τον θάνατο συγγενούς των εναγόντων, ηλικίας 57 ετών (ΔΠΑ 15427/2023).

Το δικαστήριο έκρινε ότι στοιχειοθετούνται παράνομες παραλείψεις των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες συνίστανται στην απουσία σύνταξης μελέτης ορεινών υδρονομικών έργων από τη Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, στην παράλειψη ρύθμισης της κυκλοφορίας στην περιοχή από την ΕΛΑΣ και, ειδικότερα, στην διακοπή της κυκλοφορίας στην ΠΕΟΕΘ και στην έλλειψη πληροφόρησης των κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων σχετικά με τον κίνδυνο που διέτρεχαν και ενώ είχαν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της πρόγνωσης έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Περαιτέρω, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του εναγόμενου περί διακοπής του αιτιώδους συνδέσμου λόγω συνδρομής ανωτέρας βίας εξ αιτίας του σφοδρότατου, απρόβλεπτου και εξαιρετικού χαρακτήρα της βροχόπτωσης, με την αιτιολογία ότι, αφενός, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμύρας στην περιοχή παρίστατο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς άμεσος, ανά πάσα στιγμή ενδεχόμενος και κατά τούτο απολύτως προβλέψιμος, αφετέρου, δεν προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας από τα όργανα του εναγόμενου, για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας και την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων και όσων βρίσκονταν στην περιοχή εν γένει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει ποσά για χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης των πέντε εναγόντων, συνολικού ύψους 380.000 ευρώ

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr.