Με διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-46/23 (Καϊλή κατά Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) απορρίπτεται η προσφυγή της Εύας Καϊλή κατά του αιτήματος της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως και της αποφάσεως της Προέδρου του Κοινοβουλίου για άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας.

Βασιζόμενη σε έρευνα που διενεργήθηκε με αντικείμενο τη διαχείριση των βουλευτικών αποζημιώσεων, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Laura Kövesi ζήτησε, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία της Ε. Καϊλή, πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η R. Metsola αποφάσισε να ανακοινώσει το αίτημα αυτό στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παραπέμποντάς το στην επιτροπή νομικών υποθέσεων. Η Ε. Καϊλή άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφυγή ζητώντας να ακυρωθεί τόσο το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως όσο και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με τη διάταξή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Ε. Καϊλή ως απαράδεκτη στο σύνολό της, με την αιτιολογία ότι οι επίμαχες πράξεις δεν υπόκεινται σε προσφυγή. Το αίτημα άρσης της ασυλίας είναι προκαταρκτικό μέτρο, αναγκαίο προς διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ερευνών, όταν η ασυλία της οποίας απολαύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά εμπόδιο στην έρευνα που το αφορά. Δεν συνεπάγεται, καθ’ εαυτό, την άρση της ασυλίας της Ε. Καϊλή και δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

Το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι στις προαναφερθείσες πράξεις δεν διατυπώνεται κάποια οριστική θέση ούτε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς την έρευνα που έχει κινηθεί εις βάρος της Ε. Καϊλή, ούτε του Κοινοβουλίου ως προς τη νομική της κατάσταση. Επιπλέον, οι πράξεις αυτές δεν παράγουν δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα ικανά να θίξουν τα συμφέροντά της, μεταβάλλοντας ουσιωδώς τη νομική της κατάσταση. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, μέχρι την έκδοση της τελικής αποφάσεως του Κοινοβουλίου, η Ε. Καϊλή εξακολουθεί να απολαύει της προστασίας των προνομίων και των ασυλιών που απονέμονται από το δίκαιο της Ένωσης. (curia.europa.eu)