Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1 (ΦΕΚ Β’/5328/7-9-2023).

Ημερομηνία έναρξης έκδοσης των νέων ταυτοτήτων ορίστηκε η 25/09/2023.

Συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζεται η 25/09/2023 ως ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1, όπως ρυθμίζονται στην υπ’ αρ. 8200/0-297647/27.04.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 8200/0-181621/14.05.2019 (Β’ 1671) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών και την υπ’ αρ. 8200/0-109568/17.02.2023 (Β’ 824) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.