Με κοινή πρωτοβουλία τους οι δύο Αντιπρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και Αλέξανδρος Μαντζούτσος, επεξεργάστηκαν και προωθούν τέσσερα (4) «Σχέδια Τροπολογιών» στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται σε επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριμένα οι Αντιπρόεδροι του ΔΣΑ ζητούν ιδίως:

1) Αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2023.

2) Επαναφορά σε ισχύ όλων των απολεσθεισών ρυθμίσεων οφειλών προς το ΚΕΑΟ.

3) Καταβολή, σε κάθε περίπτωση, των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών των ασκούμενων δικηγόρων από τον εργοδότη τους και αναγνώριση της άσκησης ως πραγματικού χρόνου ασφάλισης.

4) Επέκταση της εννεάμηνης επιδοτούμενης άδειας μητρότητας στις έμμισθες δικηγόρους και αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος μητρότητας, στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες δικηγόρους.

Tο κείμενο με τα σχέδια των τροπολογιών:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  

Κατατέθηκε στη Βουλή και ευρίσκεται ήδη προς επεξεργασία στις επιτροπές Σχέδιο Νόμου του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Θεωρούμε πως είναι μια άριστη ευκαιρία να ζητήσουμε, με τέσσερις (4) παρεμβάσεις, βελτιώσεις  στο Σχέδιο Νόμου, προς ικανοποίηση παγίων αιτημάτων μας, και ιδίως τη μη επιβολή αύξησης στις  ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2023. 

Να προωθήσουμε άμεσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο, τα πολιτικά κόμματα και σε βουλευτές  για να κατατεθούν σχετικές τροπολογίες: 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  1. Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στο άρθρο 5 με τίτλο «Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών», ως εξής:

«Αναστέλλεται για το έτος 2023 η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά το ποσοστό  μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου έτους  που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 35, παρ. 6 του άρθρου 39, παρ. 4 του  άρθρου 40, παρ. 6 του άρθρου 41 και παρ. 5 του άρθρου 97 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται το αίτημα για αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών  όλων των Φορέων που εκπροσωπούν τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους  επαγγελματίες και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, αύξησης των δαπανών ενέργειας και  καταναλωτικών αγαθών. 

  1. Προσθήκη παραγράφου 2 στο άρθρο 7 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013»:

«Παρέχεται προθεσμία μέχρι 30.6.2023 προς όλους τους ασφαλισμένους και εργοδότες,  όπως, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΕΑΟ, επαναφέρουν σε ισχύ απωλεσθείσες,  για οποιονδήποτε λόγο, ρυθμίσεις οφειλών κάθε είδους, με επανέναρξη αποπληρωμής των  δόσεων από τον επόμενο μήνα από της υποβολής της αιτήσεως και αντίστοιχη παρέκταση  των υπολειπομένων δόσεων.». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Από τις επίσημες εκθέσεις του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεκάδες χιλιάδες  ασφαλισμένοι και εργοδότες απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους. Είναι κοινωνικά δίκαιο και αναγκαίο να  παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα σε όλους αυτούς να επαναφέρουν σε ισχύ τις ρυθμίσεις αυτές.

  1. Συμπλήρωση και προσθήκη στο άρθρο 11 με τίτλο «Ασφάλιση ασκουμένων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011», ως εξής: 

Α. Προτείνεται η προσθήκη στο πρώτο εδάφιο της προτεινόμενης διάταξης της φράσης  «ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής τους» ως εξής: «3. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή  τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων  Υγείας Δικηγόρων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Εθνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής τους, οι φορείς ενώπιον των οποίων ασκούνται καταβάλλουν μηνιαίως: …». 

Β. Προτείνεται η προσθήκη τρίτου εδαφίου στην προτεινόμενη διάταξη, ως εξής: «Οι ασκούμενοι  δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν να  ασφαλισθούν προαιρετικά για τους υπόλοιπους κλάδους ή να αναγνωρίσουν οποτεδήποτε  τον χρόνο της άσκησης ως χρόνο πραγματικής ασφάλισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις αυτές προβλέπεται ότι στο εξής οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές  εισφορές των ασκούμενων δικηγόρων επιβαρύνουν τους φορείς ενώπιον των οποίων ασκούνται  (Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρείες, ΝΠΔΔ, κλπ), διευκρινίζεται ότι η αυτή εισφορά  καταβάλλεται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής των ασκουμένων, ήτοι ακόμη και με τίτλο κτήσης,  και διασαφηνίζεται αυτό που ήδη δέχονται τα Διοικητικά Δικαστήρια, ότι δηλαδή ο χρόνος άσκησης αποτελεί πραγματικό (και όχι πλασματικό) χρόνο ασφάλισης. 

  1. Στο άρθρο 44 με τίτλο «Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008», προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Α. Προτείνεται αλλαγή της φράσης: «Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται  με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις…», σε: «Η  μητέρα που είναι ασφαλισμένη ως μισθωτή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και εργάζεται με σχέση εργασίας  ή έμμισθης εντολής ορισμένου η αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις…». 

Β. Προτείνεται η προσθήκη τρίτης παραγράφου, ως εξής: «Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα  ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται  λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ισοδύναμου με τον εκάστοτε ισχύοντα  κατώτατο μισθό για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Διορθώνεται η εσφαλμένη η αναφορά σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επεκτείνεται η ως άνω παροχή στις έμμισθες  δικηγόρους, οι οποίες είναι αδιανόητο να εξαιρούνται από την ως άνω παροχή, ενώ καταβάλλουν  εισφορές μισθωτού από 1.1.2017. Αυξάνεται το μηνιαίο επίδομα μητρότητας για τις  αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στο επίπεδο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού, αντί του  ποσού 200 ευρώ που προβλέπει η υπ’ αρ. Φ.10060/15858/606/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2665/8-10-2014) ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.