Τροποποιήσεις του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με τις αναβολές ποινικής δίκης προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση που το αίτημα της αναβολής συνίσταται σε κώλυμα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία.

Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα μπορεί να προβληθεί για μία (1) μόνο φορά, από κάθε διάδικο και πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση κάθε νομιμοποιητικού, διαδικαστικού ή άλλου εγγράφου (π.χ., εξουσιοδότηση προς το ν συνήγορο απόντος διαδίκου, εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, εκθέματα, κλήσεις για δικονομικές ενέργειες) από το οποίο να αποδεικνύεται πλήρως ο λόγος αναβολής.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για την απόδειξη σοβαρού λόγου υγείας το σχετικό πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα ή πρόκειται για πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και δεν αρκεί η γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού.

Το δικαστήριο δύναται, ανεξαρτήτως αυτού , να ερευνήσει με κάθε πρόσφορο μέτρο την βασιμότητα του λόγου.

Επίσης, προβλέπεται ρητά, ότι η χορηγηθείσα αναβολή δεν δύναται να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες και προηγείται η δυνατότητα διακοπής της δίκης, η οποία και αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα στην απόφαση για ποιον λόγο δεν ήταν εφικτή.

Αναλυτικά το προτεινόμενο άρθρο αναφέρει:

Άρθρο 41 Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ

Στο άρθρο 349 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) η παρ. 1 τροποποιείται στο τρίτο εδάφιο ως προς τον τρόπο απόδειξης και ελέγχου της συνδρομής σοβαρού λόγου υγείας και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,

β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο,

γ) προστίθεται νέα παρ. 2Α, και το άρθρο 349 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 349 Αναβολή της δίκης

1. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. Το σημαντικό αίτιο μπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε ακόμη και όταν αφορά το πρόσωπο του διορισμένου πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 340. Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται με ιατρική πιστοποίηση δημοσίου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και μπορεί να ελεγχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο.

2. Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, υποχρεούται να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. Η απόφαση που δέχεται τους λόγους αναβολής πρέπει να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η 29 οποία πρέπει να αναφέρει, ότι ο λόγος της αναβολής δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με διακοπή της δίκης.

2Α. Ο λόγος της αναβολής, ο οποίος συνίσταται σε κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία, μπορεί να προβληθεί μόνο μία (1) φορά και αυτός που προβάλλει το κώλυμα προσκομίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νομιμοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται πλήρως, ο λόγος της αναβολής.

3. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, μάρτυρες και πραγματογνώμονες και σε αυτήν κλητεύονται μόνο οι απόντες. Αν ο λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο, η περί αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του.

4. Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή.»