Ενώπιον του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων της Νορβηγίας (Personvernnemnda) ετέθη αίτημα καταγγέλλοντος για επανεξέταση της απορριπτικής απόφασης της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας (Datatilsynet).

Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει συσταθεί με το άρθρο 22 της νορβηγικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο επί των αποφάσεων της εποπτικής αρχής.

Ο καταγγέλλων ήταν δικαιούχος επιδόματος ανεργίας από τον εθνικό οργανισμό απασχόλησης NAV, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν και ζήτησε την ένταξή του σε πρόγραμμα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων, δηλώνοντας ότι τυγχάνει φοιτητής. Η αίτησή του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε, καθώς η ιδιότητα του φοιτητή αποτελούσε κώλυμα για τη χορήγηση αυτή.

Παράλληλα, η απόφαση του NAV περί διακοπής του επιδόματος έκανε λόγο και για αναζήτηση ποινικών ευθυνών σχετικά με την εξαπάτηση του οργανισμού ως προς τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος.

Ο καταγγέλλων υπέβαλε άμεσα αίτημα ανάκλησης της απόφασης, διευκρινίζοντας πως δεν ήταν ενεργός φοιτητής, ως εκ τούτου παρέμενε δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας. Ο NAV δέχθηκε τις διευκρινίσεις και με νεότερη απόφασή του ανακάλεσε την αρχική απόφαση και αποφάσισε την εκ νέου χορήγηση του επιδόματος και δη αναδρομικά από τον χρόνο διακοπής του.

Παρά την άμεση αντίδραση του οργανισμού, ο καταγγέλλων δεν έμεινε ικανοποιημένος, καθώς με νέα του αίτηση ζήτησε τη διόρθωση της αρχικής πράξης ως προς τις πληροφορίες που αναφέρονταν στα προσόντα του και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό από τον NAV, αλλά ούτε και από την αρχή προστασίας δεδομένων, στην οποία αυτός προσέφυγε.

Η απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συντάχθηκε με την αρχή και απέρριψε την αίτηση του καταγγέλλοντος. Σύμφωνα με την απόφασή του, η αρμόδια διοικητική αρχή εκδίδει μια πράξη με βάση τον νόμο και τα στοιχεία του πραγματικού που έχουν τεθεί υπόψιν της.

Στην περίπτωση όπου η αρχή αυτή υποπίπτει σε νομική πλάνη ή σε πλάνη περί τα πράγματα, η πράξη που θα εκδοθεί είναι εσφαλμένη. Ειδικά στην περίπτωση όπου η απόφαση που έχει εκδοθεί έχει βασιστεί στην εσφαλμένη αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, το σφάλμα αυτό δεν απαιτείται να διορθωθεί δια της άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης του άρθρου 16 ΓΚΠΔ, αφού δύναται να αποκατασταθεί δια της τροποποίησης ή ανάκλησης της εκδοθείσας διοικητικής πράξης.

Στην υπό εξέταση περίπτωση,  ο NAV αποφάσισε τη διακοπή χορήγησης του επιδόματος ανεργίας βασιζόμενος σε εσφαλμένη αξιολόγηση του πραγματικού, σχετικά με τη φοιτητική ιδιότητα του καταγγέλλοντος. Με τη νεότερη απόφασή του, ο NAV διόρθωσε την αρχική του αξιολόγηση και έκρινε πως ο καταγγέλλων ήταν δικαιούχος του επιδόματος. Κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ως σύνολο, προκειμένου να κριθεί η ακρίβεια των περιλαμβανομένων σε αυτές πληροφοριών.

Αυτό σημαίνει ότι εν τέλει ο εθνικός φορέας απασχόλησης δεν έχει επεξεργαστεί ανακριβείς πληροφορίες για τον καταγγέλλοντα, ως εκ τούτου ο καταγγέλλων δεν έχει δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του με βάση το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. – Πηγή: www.lawspot.gr