Σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή στο επιχειρησιακό σχέδιο του 2023 στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων με καταθέσεις και αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επιχειρήσεις που δρααστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλυσίδες καταστημάτων εστίασης που λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις παραγγελίες τους μέσα από εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητά τους με το καθεστώς της βραχυχρόνιας διαμονής, αξιοποιώντας τις πλατφόρμες Airbnb, Booking κ.λπ. καθώς επίσης και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση θα διενεργηθούν οι εξής έρευνες:

– Σε 470 υποθέσεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

– Σε 105 υποθέσεις μετά την αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ελεγκτικές αρχές.

– Σε 170 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

– Σε 155 υποθέσεις που αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν με βάση την τελική μοριοδότηση από το αυτοματοποιημένο σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης. Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών διασφάλισης δημοσίων εσόδων εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ανακατατάσσουν τις προκρινόμενες υποθέσεις ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Ωστόσο, μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων του αρχικού πίνακα θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

Παράλληλα ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, θα ελεγχθούν και οι εξής υποθέσεις:

– Πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

– Έρευνας κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών

– Έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες

– Έρευνας οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

– Έρευνας για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

– Έρευνας οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

– Προτεραιοποιημένης έρευνας ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.

– Που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Μάριος Χριστοδούλου